Regulamin obiektu

Regulamin dotyczy Chaty u Bronka, zwanego w dalszej części Obiektem.

Właścicielem Obiektu jest Rabiański Paweł – F. H. U Rabiański , NIP 7361580436, REGON 366904146, ul. Środkowa 268, 34-405 Białka Tatrzańska.

Osoby korzystające z pobytu w Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi.
Osoba dokonująca rezerwacji w Obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Rezerwującym.

I. Informacje podstawowe:

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień, a także zapoznaniem się i akceptacją Polityki ochrony danych osobowych.
 2. Goście korzystający z pobytu w Obiekcie zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Obiektu.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.
 4. Dokonując rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 5. Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności. 
 6. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w recepcji Obiektu. Gość nie może przekazywać wynajętego pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę. 
 7. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach  otwartego ognia, a ponadto: żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 8. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania ognia otwartego. W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500 zł.
 9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub osób będących pod jego opieką. Podstawą rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest cennik dostępny w recepcji Obiektu, rachunek dokumentujący faktyczny koszt usunięcia zniszczeń lub wycena rzeczoznawcy.
 10. W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia pokoju ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w recepcji bezpośrednio przy zajmowaniu pokoju. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
 11. Goście zobowiązani są w szczególności do:
 1.  Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do pokoju regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Obiekt ma prawo do odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 2. Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru pokoju  przez pracownika Obiektu.
 3. W przypadku zgubienia /zniszczenia klucza bądź elektronicznego czytnika Gość ponosi odpowiedzialność materialną.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 11:00.
 5. Na terenie całego obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 dnia następnego. 
 6. Użytkownicy Obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.
 7. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach od 7:00 do 22:00.
 8. Przebywanie osób niezameldowanych w Obiekcie po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Rezerwującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki hotelowej z cennika dostępnego w recepcji lub na stronie internetowej Obiektu.
 9. Obiekt nie akceptuje pobytu ze zwierzętami.
 10. Dzieci w każdym wieku są mile widziane. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu.
 11. W obiekcie zabrania się chodzenia w butach narciarskich oraz wnoszenia sprzętu narciarskiego do pokoi. Sprzęt narciarski należy pozostawić w przeznaczonej do tego przechowywalni.
 12. Organizacja przyjęć i imprez jest zabroniona. 

II. Opłaty dodatkowe:

 1. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych a przekazywanej na konto Gminy oraz ewentualnych innych opłat dodatkowych.
 2. Należność za pobyt oraz opłata miejscowa w wysokości 1,30 zł/osoba/noc jest pobierana w dniu przyjazdu przy zameldowaniu.
 3. Dziecko do lat 2, nie ponosi żadnych opłat za pobyt, jeśli śpi na obecnym łóżku. Na życzenie udostępniamy łóżeczka dziecięce w cenie 25 zł / noc. 
 4. Dzieci powyżej 6 roku życia, nie obowiązują zniżki i płacą pełną kwotę za pobyt. 
 5. W obiekcie akceptowane są płatności gotówką i karta kredytową.

III. Zadatek:

 1. Do dokonania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w formie bezzwrotnego zadatku.
 2. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Rezerwującego warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
 3. W przypadku oferty bezzwrotnej, płatność pobierana jest z góry za całą rezerwację.
 4. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

IV. Rezygnacja:

 1. W przypadku oferty bezzwrotnej Rezerwujący zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w dowolnym momencie.
 2. Nie wykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją nie uprawnia do zwrotu dokonanej płatności.

V. Rezerwacje online:

 1. Dokonanie rezerwacji online możliwe jest poprzez stronę www.ubronka.pl 
 2. W celu potwierdzenia rezerwacji, Rezerwujący zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 100% wartości całej rezerwacji (przy wyborze oferty bezzwrotnej) w ciągu 1 godziny od dokonania rezerwacji.
 3. Dokonanie płatności odbywa się poprzez system płatności TPay, udostępniony w panelu rezerwacji.
 4. Do rezerwacji online stosuje się takie same zasady rezygnacji oraz reklamacji jak w stosunku do rezerwacji dokonywanych w innych formach. Zasady te określone zostały w rozdziałach IV i VI niniejszego regulaminu.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Obiekt.
 2. Obiekt przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: ubronka@poczta.fm  w  terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w Obiekcie lub, jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji – w terminie do 14 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.
 3. Obiekt zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie Obiekt poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Do Państwa dyspozycji oddajemy darmowy, niestrzeżony parking. Parkować należy w miejscach do tego wyznaczonych. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie.
 2. Na terenie całego obiektu dostępny jest bezpłatny Internet WiFi. 
 3. Do Państwa dyspozycji oddajemy: przechowalnię na narty, plac zabaw dla dzieci, szałas grillowy oraz salę gier ze stołem do bilardu i ping ponga.